Water besparen

Om ecologische en economische redenen staat het thema tegenwoordig bij heel wat bedrijven erg hoog op de agenda. Eco-Vision is goed vertrouwd met deze materie. Met de bouw van verschillende systemen voor de betonindustrie, de oppervlaktebehandeling, de farmaceutische en de automotive-sector bouwden we al een fraai referentielijstje op.

Analyse waterhuishouding

Een probleem ontrafelen kan pas als je er alle facetten van kent. Daarom begint Eco-Vision bij ieder project steevast met een duchtige analyse van de waterhuishouding bij de klant. “We bekijken niet alleen grondig van waar onder meer het afvalwater komt, maar analyseren ook de mogelijkheden om watergebruik in de productielijn te beperken. Daarbij gaan we uiterst nauwgezet te werk en noteren we alle aspecten die ons opvallen. Eenmaal dat huiswerk is gemaakt, kunnen we voor iedere klant gaan bepalen welke oplossing het meest aangewezen is, welke technieken het beste resultaat zullen opleveren en hoeveel besparingen de klant dankzij die toepassingen zal kunnen realiseren.”

Recycling in de betonindustrie

In de betonindustrie moet elk bedrijf tegenwoordig beschikken over een volledig gesloten waterkringloop. Daardoor investeren nogal wat bedrijven in systemen die het afvalwater, dat vrijkomt na het spoelen van hun producten (zoals klinkers en tegels), grondig zuiveren. Dat resulteert in de integratie van waterzuiveringssystemen die een verregaande recyclage mogelijk maken. Eco-Vision heeft in deze specialisatie al heel wat projecten op de teller. Daarbij zetten we onder meer in op een combinatie van flocculatie en sedimentatie. Selectieve sedimentatie is nuttig voor de afscheiding van de fractie met de kleine deeltjes uit een suspensie. Dat leidt tot de creatie van kleine vlokken die alleen verder kunnen groeien door rustig te roeren. Om dit proces te bevorderen, voegen we een flocculant toe. Deze hoogmoleculaire stoffen (polymeren) trekken de kleinere vlokken aan, waardoor een grotere vlok ontstaat. In een volgende stap gaan we het gezuiverde water verder ontharden. Dat levert kalkvrij water op voor het spoelproces. We brengen het water en het residu dus in een gesloten circuit. Door de consistente structuur van het gerecupereerd slib is het bovendien mogelijk om dit opnieuw in te zetten bij de betonproductie, omdat het perfect mengbaar is tussen het zand en het cement. Daardoor hoeft het bedrijf niets te lozen.”

Gesloten demin-installaties

In vele gevallen is het spoelwater van cruciaal belang in het proces. Daarbij gelden hoge eisen voor de zuiverheid en de geleidbaarheid van het spoelwater (maximaal 20 à 30 μS/cm). Eco-Vision ontwerpt en bouwt zowel mobiele als vaste demin-installaties. In een buffertank slaan we het water van de spoelbaden op. Vanuit deze tank leiden we het spoelwater door een parallel geschakelde zandfilter en koolfilter. Vervolgens slaan we het water op in een tweede buffertank. Om de laatste fracties schadelijke stoffen en/of zware metalen uit het spoelwater te halen, volgt een behandeling in een kationen- en anionenwisselaar. De finale stap is een UV-belichting, die voor de verwijdering van alle bacteriën zorgt. Het demin-water dat we op die manier bekomen, bufferen we in een tank, alvorens het naar de spoelbaden wordt geleid. Deze installaties hebben capaciteiten van 1 tot 30 m³/hr. Het grote voordeel van deze installaties is een reductie van het lozingsvolume met 90 % of meer.

Zero Liquid Discharge met destillatie

Soms zijn de afvalwaterdebieten beperkt en de concentratie van de vervuilende componenten te hoog om het water over ionenwisselaars te sturen. Bij dergelijke gevallen kan indamping een oplossing bieden. Bij indamping zorgt destillatie voor de zuivering van het vervuilde spoelwater, door de vervuilende componenten in het residu te concentreren en het zuivere destillaat opnieuw als spoelwater te gebruiken. Vaak is het opportuun te opteren voor het dampverdichtingssysteem (vacuümdestillatie). Het destillaat in de dampverdichtingspomp bereikt daarbij een temperatuur van 120 °C, wat leidt tot het doden van alle kiemen. Daardoor is de kans op algenvorming in het recyclagewater nihil. We kunnen het residu dan afvoeren of fysico-chemisch behandelen in de ONO-installatie. Deze techniek is toepasbaar op ontvettingsbaden, bij het opconcentreren van spoelwaterstromen, het zuiveren (verwijderen van alle zouten) van het filtraat na ONO-installatie of bij de recuperatie van snij-olie. Dit is een energiezuinig systeem met een ruim spectrum aan toepassingen. Op hoge concentraties chlorides na, kan deze oplossing namelijk alles aan.

Als afvalwaterstromen met hoge concentraties chlorides en/of fluorides en lage pH-waarden toch gewenst zijn, is een systeem met een warmte- en vacuümpomp een goed alternatief. Daarbij verdampt het water op 35 °C. Eco-Vision werkt in de Benelux voor beide systemen samen met partners H2O en Eco-Techno.

Membraantechnieken

Voor de recyclage van grote spoelwaterstromen in de farmaceutische industrie werkt Eco-Vision met een membraan-systeem op maat. Dat wordt ondersteund door een uitgebreide automatisering en datalogging. Het biedt ook diverse mogelijkheden om de procesvoering bij te sturen.

Het gebruik van ‘low fouling’-membranen verlaagt het risico op afzettingen aanzienlijk. In geval er toch een CIP nodig blijkt, zijn de nodige aansluitingspunten voorzien. De aanwezige pompen kunnen zonder bijkomende veiligheidsrisico’s instaan voor het wasproces. De uitgebreide loggingsmodule faciliteert een goede opvolging en bijsturing.

Dit levert een installatie met een ‘zuiver waterstroom’ op die tot 75% van het afvalwater kan hergebruiken in het huidige proces.

Besluit

Dankzij de combinatie van verschillende duurzame recyclagetechnieken recupereert Eco-Vision momenteel dagelijks 7 500 m³ afvalwater. Dat is een enorm volume dat niet meer hoeft te worden geloosd. We informeren u graag over alle mogelijkheden voor uw productieproces.