Automatisering leidt tot optimale resultaten

Dankzij een ver doorgedreven automatisering is het mogelijk om processen zoals bijvoorbeeld de waterzuivering van een bedrijf, optimaal aan te sturen en zo kostenefficiënt mogelijk te exploiteren. Automatisering betekent immers meteen ook dat de operator op elk ogenblik beschikt over correcte, real-time gegevens.

Automatisering


In de automatisering van een waterzuiveringsinstallatie onderkennen we verschillende fasen. Daar ieder productieproces verschillend is, is het in eerste instantie steeds aangewezen om een totale inventarisatie van de waterhuishouding uitvoeren. Daartoe worden de waterstromen in het proces ingedeeld in procesbaden enerzijds en spoelwaters anderzijds. De procesbaden worden op hun beurt ingedeeld in twee categorieën:
- procesbaden die kunnen gerecupereerd worden;
- procesbaden waarvan de standtijd kan verlengd worden door het verwijderen van de component die bepalend is voor de vervuiling van het bad. Een voorbeeld daarvan is de verwijdering van ijzer uit een beitsbad via zuurretardatie.

Ook de spoelwaters worden verder ingedeeld in spoelwaters die in een gesloten circuit kunnen geplaatst worden en spoelwaters die geloosd dienen te worden.

Engineering/ontwerp


Aan de hand van de resultaten van de pre-engineering, is het mogelijk om een installatie op maat van de klant te ontwerpen. De engineering doorloopt verschillende stappen. Na elke stap wordt telkens teruggekoppeld met de klant. In de eerste stap, het zogeheten conceptual design, worden de verschillende
mogelijke technieken voorgesteld die binnen het project bruikbaar zouden kunnen zijn. Op basis van dit aanbod wordt dan, in samenspraak met de klant, een eerste keuze gemaakt uit de verschillende concepten. Daarna wordt het gekozen concept meer in detail uitgewerkt, er worden flow-schema’s opgesteld: het basic design. In de derde stap ten slotte, volgt het detailed design: het concept wordt nu volledig in detail uitgewerkt. Waar zal de installatie ingeplant worden, waar zal men de tanks plaatsen, welke meet- en regelapparatuur is er nodig, welke leidingen, pompen, kleppen en schakelaars zijn er nodig om het geheel te automatiseren. Nadat alle benodigde detailengineering is uitgevoerd, kan gestart worden met de installatiebouw. Hardware-matig betekent dit dat de nodige tanks, piping en bekabeling voor het project worden gestart.

Automatisch beheer


Voor het beheer van de waterzuiveringsinstallatie wordt het geheel zodanig geautomatiseerd dat een minimum aan operating cost wordt bekomen. Dit wordt
gerealiseerd met een PLC-systeem waarvan de sturing gebeurt via een visualisatiepakket. We overlopen even de belangrijkste karakteristieken waaraan deze
software dient te voldoen. Het visualisatiepakket dient, bijna per definitie, een zeer gemakkelijke follow-up van de installatie mogelijk te maken en dit zowel door het bedrijf zelf als door degene die de installatie gebouwd/ontworpen heeft. Bovendien dient de aansturing mogelijk te zijn vanaf iedere locatie waar internet aanwezig is. Dit impliceert meteen ook dat de toegang beveiligd is via paswoorden, bij voorkeur met verschillende toegangsniveaus of operator
levels. Bij afwijkende parameters dient het systeem meldingen te genereren of, in ernstige gevallen, alarmsignalen te sturen aan de permanentie en dit zowel via sms als per e-mail. De operator moet deze kunnen aanvinken in een checklist. Ook preventief onderhoud per item kan automatisch gemeld worden via setpointoverschrijding of tijdsafloop.

Win-win


Het automatiseren van een bedrijfsproces resulteert altijd in een win-winsituatie. Door het trenden van alle analoge parameters is traceerbaarheid van wijzigingen in het proces mogelijk, waardoor de operator steeds kort op de bal kan spelen en steeds onder optimale omstandigheden werkt. Door een automatische overschakeling naar stand-by in functie van de productietijden, wordt de operating cost verder geminimaliseerd.