Eco-Vision als externe aanbieder van een totaalpakket voor milieu en veiligheid

Veilig werken in de oppervlaktebehandeling


Moet het nog gezegd worden dat veiligheid een steeds voornamere rol krijgt toebedeeld in de hedendaagse bedrijfsvoering?
De laatste jaren is hierrond heel wat regelgeving ontwikkeld. Zo wordt het aantal pagina’s van de CODEX voor algemeen welzijn op het werk onder meer aangedikt door de integratie van Europese richtlijnen zoals ATEX, CLP (GHS), REACH, ed.


“En dat maakt het voor een preventieadviseur - die vaak ook nog andere functies bekleedt binnen een bedrijf - soms moeilijk om door het bos de
bomen te zien”, zegt Theo Bollen, zaakvoerder van Eco-Vision bvba uit As. Daarom heeft Eco-Vision, naast een afdeling die zich bezighoudt met
engineering, automatisatie en de bouw van milieu-installaties, ook een afdeling die zich concentreert op milieu- en veiligheidsconsultancy. Een voorbeeld
van het totaal pakket aan diensten dat Eco-Vision in dit verband kan aanbieden is te vinden bij Galvacoat Steelcoat en Metalix.

“Dat klopt.”, zegt Peter Kempeneers, zaakvoerder van zowel Galvacoat Steelcoat, gespecialiseerd in het chemisch voorbehandelen en poedercoaten van staal, als van Metalix dat zich richt op het stralen, metalliseren en natlakken van metalen constructies. Al jaren werkt deze bedrijvengroep samen met
Eco-Vision die voor hen de zelfregulerende spoelwaterinstallatie en de afvalwaterbehandelingsinstallatie bij Galvacoat Steelcoat ontwierp en bouwde. Milieuvergunningen, milieuadvies, de opstart en het onderhoud van het ISO 14001-gecertificeerd milieumanagementsysteem, zoneringsverslagen, e.a. zijn allemaal diensten waarvoor de hulp van Eco-Vision ingeroepen werd. Sedert kort bestaat er trouwens ook een intensieve samenwerking op vlak van veiligheid tussen de bedrijven.

“Om het evenwicht te behouden in mijn functies en taken, heb ik de directie voorgesteld een deel van mijn taken te delegeren aan een externe partner. En
die partner werd opnieuw Eco-Vision.”, zegt Mario Reynders, preventieadvi-seur van Galvacoat Steelcoat en Metalix. Zo is Eco-Vision vertegenwoordigd in onze Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk (IDPB), die 2 à 3-maandelijks samenkomt om het welzijn van de werknemers te
bespreken. Zij fungeren hier niet alleen als secretaris, maar maken ook actief deel uit van de IDPB. We schakelen hen o.a. in voor het opstellen van veiligheidsinstructiekaarten, toolboxen, het ontwerp van affiches en stickers, maar ze houden ons bv. ook op de hoogte van relevante wetswijzigingen. Hierdoor kreeg onze IDPB een nieuwe drive en heeft ze in samenwerking met de directie al heel wat mooie dingen gerealiseerd.”, getuigt Mario Reynders en vervolgt: “Bij de recente aanpassingen van de poederlakinstallatie en de bouw van een waterbehandelingsinstallatie werden de milieu- en veiligheidseisen op voorhand met de diverse leveranciers besproken. Zij dienden hiervoor ook de nodige attesten en CE-verklaringen aan ons te bezorgen. Bij de indienststelling lieten wij door een Externe Dienst voor Technische Controle (EDTC) keuringen uitvoeren op de sturingskast van de waterbehandelings-installatie en op de opslagtanks en het vulstation voor gevaarlijke stoffen.”

Om na te gaan hoe groot het explosierisico was en welke beveiligingsmaatregelen er dienden genomen te worden, werd er voor de spuitcabines,
de poederlakrecuperatie en de straalinstallatie rekening gehouden met de geldende ATEX-richtlijn en een zoneringsdossier opgesteld. Mario Reynders: “Een bijkomende tool om brand- en explosiegevaar trachten te voorkomen is de vuurvergunning. Gevaarlijke producten mogen bij Galvacoat Steelcoat en Metalix enkel opgeslagen worden in de verpakking waarin ze door de leverancier zijn aangeleverd. Op die manier zijn we zeker van de juiste verpakking en de juiste gevaarsymbolen op de verpakking. Eco-Vision houdt ons op de hoogte van de wijzigingen in de wetgeving (CLP, REACH, ed) hieromtrent.”

Verder wordt getracht om het gebruik van echt schadelijke producten tot een minimum te beperken. Een mooi voorbeeld hiervan is de omschakeling naar
een CrVI-vrije voorbehandeling, nl. het Oxsilan procédé dat in 2012, samen met Chemetall en Eco-Vision bij Galvacoat Steelcoat geïmplementeerd werd.
Naast de natuurlijke ventilatie in de productiehal die nodig is om de concentratie aan gevaarlijke stoffen in de omgevingslucht zo laag mogelijk te houden, worden er op diverse plaatsen in het bedrijf gassen, dampen, stof en/of rook afgezogen op de plaatsen waar ze ontstaan. Denk hier bijvoorbeeld
aan het afzuigen van de overspray van poederlak in de spuitcabines en het afzuigen van het straalstof in de straalinstallatie. Zowel de poederlak als de
straalkorrels worden zoveel mogelijk hergebruikt.

Op de voorbehandelingslijn staat een grote druppelafscheider. Deze condenseert de afgezogen dampen van het beitsproces. De gecondenseerde
vloeistof kan opnieuw als beitsvloeistof ingezet worden. “Bovenop al deze maatregelen moeten we onze werknemers natuurlijk ook voorzien van de nodige PBM’s, opleidingen en instructies.”, zegt Sofie Kempeneers. Sofie is hoofd personeelszaken, medebestuurder van Galvacoat Steelcoat en Metalix en lid van de IDPB.

“Naast de verplichte opleidingen voor de veiligheidsfuncties en de EHBO-ploeg binnen onze bedrijven is het ook belangrijk dat wij onze werknemers on-
the-job opleiden en dat nieuwe werknemers begeleid worden door ervaren werknemers. Diverse werkinstructies, toolboxen, affiches en pictogrammen
moeten hen helpen bij het veilig uitvoeren van hun job. Al deze preventiemaatregelen moeten ons helpen de risico’s voor onze werknemers tot een
minimum te beperken.”
Alle werknemers van Galvacoat Steelcoat en Metalix worden (meer-)jaarlijks onderworpen aan een gezondheidstoezicht, uitgevoerd door de Externe
Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk (EDPB). De frequentie van de onderzoeken is afhankelijk van hun functie binnen het bedrijf en van de risico’s waaraan ze blootgesteld worden.

“De directie, IDPB, EDPB en de werknemers van Galvacoat Steelcoat en Metalix zijn er zich van bewust dat ze samen moeten zorgen voor een veilige
werkplek. Ieder speelt hierin zijn/haar rol, met eigen verplichtingen, verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden.”, aldus Peter Kempeneers.

“Daarom werd gekozen voor een betrouwbare, flexibele, polyvalente en bekwame partner op vlak van milieu en veiligheid.”