Eco Vision - Milieugids

Eco-Vision, opgericht in 1999, is een advies- en engineeringbureau dat bedrijven kan adviseren op het vlak van procestechnologische problemen in verband met milieu en veiligheid. Aansluitend op de engineering verzorgt Eco-Vision ook het plaatsen van de installatie bij de Klant.

Organisatie van het bedrijf


De werkwijze van het bedrijf kenmerkt zich door de persoonlijke en multi-disciplinaire aanpak. Binnen Eco-Vision zijn er drie afdelingen die mekaar aanvullen, zodat een probleem met de nodige ecologische en economische visie kan worden onderbouwd. De afdelingen “milieuconsultancy en veiligheid” zorgen voor de milieu-administratie, vergunningsaanvragen, invoeren zorgsystemen, uitvoeren van risicoanalyses en opstellen van zoneringsverslagen. Bij de afdeling “engineering” gaat men een concreet probleem van de klant verder uitwerken en dimensioneren.
Daar ieder productieproces verschillend is, is het aangewezen om een totale inventarisatie van de waterhuishouding uit voeren. Eerst wordt het probleem
in kaart gebracht, dit wil zeggen een rondgang in het bedrijf zorgt voor een inventarisatie van de proces- en afvalwaterstromen. Hierbij wordt ook nadrukkelijk
gekeken naar de lozingsvoorwaarden van de overheid en naar de specifieke omstandigheden in het bedrijf. Vanuit dit gegeven zal dan gekeken worden welke de
juiste techniek is voor het oplossen van het probleem. Enkele van de door ons gebruikte technieken worden hierna kort beschreven. Zie ook onze website: www.eco-vision.be voor meer informatie.

Waterzuivering aan de bron


Demin-installaties in gesloten circuit


Dit wordt veelvuldig toegepast bij bijvoorbeeld spoelwaters in de voorbehandeling van lakkerijen en bepaalde spoelbaden in de printplatenindustrie.

Zuurretardatie


Deze techniek wordt vooral gebruikt in de metaalsector waar de vervuilende component in beitsbaden wordt verwijderd door harsen die het vrije zuur en het metaal-gebonden zuur gaan scheiden. Op deze manier bekomt men een procesbad dat veel stabieler in kwaliteit is.

Destilatie


Indien de debieten beperkt zijn (max. 2 500 ltr/hr) kan het vervuilde spoelwater gezuiverd worden door destillatie, waarbij de vervuilende componenten gecon
centreerd worden in het residu en het zuivere destillaat(met geleidbaarheden tot 50 μS/cm in het destillaat) terug kan gebruikt worden als spoelwater. Men bekomt een hoeveelheid residu die dient afgevoerd te worden of fysico-chemisch verwerkt (is slecht 0,5 tot 2% van het voedingsvolume). Deze techniek wordt vooral toegepast in de oppervlaktebehandelingssector en metaalsector.

Zuivering


Fysico-Chemie


Fysico-chemie wordt zowel in batch-systeem als in doorloop (bij grotere debieten) gebruikt. Het betreft hier een systeem om de vervuilende componenten op de juiste pH neer te slaan en te ontwateren met een filterpers. Dit wordt vooral gebruikt in de metaalsector en chemie-sector.

Selectieve ionenwisselaars


Het principe van de selectieve ionenwisselaars berust op het feit dat zware metaalionen worden uitgewisseld voor onschadelijke ionen. Eindconcentraties aan zware metalen van 0,5 ppm kunnen gemakkelijk met dit systeem bereikt worden.

Opslag


In de waterzuivering wordt veel gebruikt gemaakt van chemie, voor het stockeren hiervan kan Eco-Vision de klant complete Vlarem-conforme oplossingen aanbieden, zowel voor de gewone chemische producten als voor solventen.

Automatisering


Eco-Vision hecht zeer veel waarde aan de automatisering en de visualisatie van processen (zowel productie-processen als waterzuivering). De meeste installaties worden uitgevoerd met web-online opvolging om alzo de klant te kunnen ondersteunen bij het instellen van parameters als bij het uitvoeren van programma-wijzigingen.